Velkommen til e-formel.dk. Ved brug af dette site, forpligter du dig til at overholde de krav som e-formel.dk og deres ejere VipoSoft I/S sætter. Er du under 13 år, eller underlagt værge skal du have denne / disses accept for brug af sitet samt accept af disse brugerbetingelser. Du bedes nøje læse reglerne igennem før du acceptere betingelserne.

1. Brug af sitet

1.1 Brugeren af dette site (dig) har VipoSoft I/S’ tilladelse til at besøge og anvende dette site og senere tilføjelser samt ændringer på sitet så længe brugervilkårene overholdes. VipoSoft I/S forbeholder sig rette til at ændre disse brugervilkår uden forudgående meddelelse til brugeren (dig). Din brug af sitet er således en accept af, at du godkender og til en hver tid vil overholde de gældende brugervilkår. Da VipoSoft I/S ikke forpligter sig i at meddele brugeren om eventuelle ændringer / tilføjelser i brugervilkårene rådes brugeren (dig) til at besøge dette site regelmæssigt.

1.2 For at få adgang til nogle af de tjenester som tilbydes af e-formel.dk og dermed VipoSoft I/S, må du først registrere dig som bruger af sitet. I forbindelse hermed, skal du samtidig acceptere brugervilkårene. Brugeren (dig) skal give korrekt og fuldstædig registreringsinformation om brugeren (dig), og du har pligt til at underrette e-formel.dk såfremt de angivne registreringsinformationer senere ændres.

1.3 Som bruger af de tjenester e-formel.dk stiller til brugerens rådighed, er brugeren alene ansvarlig for at brugernavn samt adgangskode anvendes korrekt og på forsvarlig vis. Brugeren skal beskytte sit brugernavn samt adgangskode mod andres kendskab og ikke overlade disse informationer til uvedkommende. Brugeren bærer ansvaret for al aktivitet som brugerens profil foretager sig. Har brugeren kendskab til eller mistanke om, at andre har eller kan få adgang til brugernavn samt adgangskode, så skal brugeren underrette e-formel.dk herom uden ugrundet ophold.

1.4 e-formel.dk forbeholder sig retten til at nægte, et brugernavn og adgangskode fortsat adgang til sitet og dertilhørende tjenester, hvis der er mistanke om, at der er risiko for at kravene til sikkerhed tilsidesættes. e-formel.dk forbeholder sig endvidere retten til når som helst at kræve et brugernavn ændret. Såfremt brugeren ikke ændrer sit brugernavn, forbeholder e-formel.dk sig retten til at slette dennes (brugerens) profil.

1.5 Sitet og de dertilhørende tjenester stilles til rådighed af e-formel.dk som ejes af VipoSoft I/S. e-formel.dk dækker hverken for opkobling, computerudstyr eller andet, der er nødvendigt for at få adgang til e-formel.dk og dennes tjenester. For at få adgang til e-formel.dk er det nødvendigt at have en internetopkobling. e-formel.dk bærer ikke ansvaret for noget tab, herunder formuetab, eller omkostninger forbundet med ovenstående internetopkobling, der end måtte opstå som følge af anvendelsen af sitet og dennes tjenester.

1.6 Brugeren har ikke tilladelse til at kopiere, overdrage, modificere, distribuere, videregive, bytte, fremvise eller på anden måde gøre tilgængeligt, udføre, udsende, licensere, offentliggøre eller skabe bearbejde værker baseret på information eller tjenester som findes på e-formel.dk. Alle informationer samt tjenester der er knyttet til sitet er beskyttet i henhold til gældende immaterialretlig lovgivning.

1.7 Som bruger forpligtes du til alene at anvende sitet og dermed tjenesterne på en måde, så det ikke skader hverken sitet eller tjenesterne. Brugeren forpligter sig endvidere til at holde VipoSoft I/S og dermed og e-formel.dk, samt alle medarbejdere i Viposoft I/S, fuldmægtige, samarbejdspartnere, andre brugere og andre tredjeparter skadesløse for alle krav, tab og omkostninger, inklusiv rimelige sagsomkostninger, som fremkommer som følge af krav fra tredjemand, som skyldes brugerens manglende overholdelse af brugervilkårene.

1.8 e-formel.dk er et varemærke som tilhører VipoSoft I/S hvilket du som bruger anerkender ved oprettelse samt accept af disse vilkår.

2. Brug af tjenesterne

2.1 e-formel.dk er ikke forpligtiget hverken overfor brugeren, eller tredjemand, til at overvåge sitet, og e-formel.dk påtager sig således ikke nogen form for forpligtigelse til at kontrollere indhold og materiale der af brugere lægges op på sitet. e-formel.dk forbeholder sig dog retten til at fjerne materiale der efter e-formel.dk’s opfattelse kan findes stødende etc. e-formel.dk forbeholder sig endvidere retten til at nægte en bruger adgang til sitet og dennes tjenester. e-formel.dk skal behandle alle brugere, kunder og leverandører på korrekt og objektiv vis og uden hensyn til deres køn, alder, stilling / status, religion, hudfarve, etnisk oprindelse eller tilhørsforhold.

2.2 e-formel.dk forbeholder sig retten til at videregive informationer som strider mod gældende lov til myndigheder, samt at redigere eller fjerne materiale som findes stødende.

2.3 e-formel.dk hverken kontrollere eller efterprøver rigtigheden af indholdet som måtte stå på sitet og som findes i de tilbudte tjenester. e-formel.dk tager derfor ikke ansvar for disse informationer og et eventuelt erstatningsansvar kan dermed ikke rejses. Det tilstræbes dog at korrektheden af de informationer er så nøjagtige som muligt, hvorfor eventuelle fejl eller lign. meget gerne må sendes til Viposoft I/S.

3. Garanti og ansvarsfraskrivelse

3.1 Sitet indeholder informationer som ikke stammer fra e-formel.dk, men som stammer fra tredjemand, der af e-formel.dk antages for at være en pålidelig kilde. e-formel.dk kan imidlertid hverken garantere for eller påtage sig ansvaret for sådan information, herunder rigtigheden af denne.

3.2 e-formel.dk kan ikke garantere at sitet er fejlfrit og at fejl kan opstå. Ligeledes kan e-formel.dk heller ikke garantere for, at sitet er frit for vira. Hvis vira forefindes på sitet tager e-formel.dk ikke ansvar for dette, og hvad det end måtte medfører. e-formel.dk kan endvidere ikke garantere at sitet og dennes tjenester er tilgængelig uden driftsforstyrrelser, og e-formel.dk påtager ikke noget ansvar i den henseende.

3.3 Brugerens anvendelse af sitet og tjenesterne sker for egen risiko. e-formel.dk giver ingen garantier vedrørende sitet eller informationer, der findes eller som er knyttet til sitet. Sitets tjeneste tilvejebringes som ”der er og forefindes”, med alle de fejl og mangler dette kan indebære.

3.4 e-formel.dk dækker ikke tab af informationer som måtte være tilknyttet forskellige tjenester på e-formel.dk.

4. Persondatapolitik

4.1 De data som gives, om end det er dine, dine forældre eller din værges informationer, så vil disse blive behandlet forsvarligt og efter persondataloven. Informationerne vil ikke blive udleveret til tredjemand, med mindre offentlige myndigheder kræver dette.

4.2 Ved persondata forstås alle informationer som måtte være afgivet af brugeren, og som ville kunne identificere en fysisk person.

5. Diverse

5.1 e-formel.dk forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at fjerne (helt eller delvist) tjenester fra sitet. e-formel.dk påtager sig intet ansvar i så henseende.

5.2 Overskifterne i disse brugervilkår er alene medtaget af hensyn til læsevenligheden, og de har ingen juridisk betydning for brugervilkårenes indhold eller fortolkning heraf.